โซลูชันฉลาดเก็บ

โซลูชันฉลาดเก็บ | บ้านปู เน็กซ์

โซลูชันฉลาดเก็บของบ้านปู เน็กซ์ คือบริการและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยควบคุมการผลิตและกักเก็บกระแสไฟฟ้า เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าจ่าย

ทำไมต้องโซลูชันฉลาดเก็บ?

เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีวิธีการจัดการการใช้พลังงานที่หลากหลาย บางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการธุรกิจที่สูง หรือ บางอุตสาหกรรมประสบปัญหาต้องหาแหล่งพลังงานอื่นๆ มาใช้ทดแทนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่โครงข่ายไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

บ้านปู เน็กซ์ ศึกษาและพัฒนาโซลูชันฉลาดเก็บ หรือระบบกักเก็บพลังงานที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและความเสถียรในการกักเก็บพลังงานและจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าระบบกักเก็บพลังงานนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และมีพลังงานไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความจำเป็นในทุกสถานการณ์ที่พร้อมทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้แต่ในกรณีฉุกเฉิน

โซลูชันฉลาดเก็บ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่คุณภาพสูง

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการมีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไว้ใช้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว การใช้บริการโซลูชันฉลาดเก็บ หรือระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่รองรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้งานร่วมกับระบบโซลาร์เพื่อกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้เป็นแหล่งสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) การใช้งานกับระบบสมาร์ทกริด หรือ ไมโครกริด (Smart Grid, Microgrid) เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าไฟฟ้าด้วยการบริหารการใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) และมีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยควบคุมการผลิตและกักเก็บกระแสไฟฟ้า เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ