โซลูชันฉลาดวิเคราะห์

โซลูชันฉลาดวิเคราะห์ | บ้านปู เน็กซ์

โซลูชันฉลาดวิเคราะห์ของบ้านปู เน็กซ์ คือบริการตรวจติดตาม และวิเคราะห์การใช้พลังงานในแง่ของพฤติกรรมและประสิทธิภาพพลังงาน ควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำด้านการจัดการพลังงานที่เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนค่าพลังงาน โดยท่านสามารถติดตามการใช้พลังงานของท่านผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการพลังงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันฉลาดวิเคราะห์ วิเคราะห์และบริหารจัดการการใช้พลังงาน

ทำไมต้องโซลูชันฉลาดวิเคราะห์?

การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคือเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและได้เปรียบคู่แข่ง เปรียบเสมือนกับร่างกายที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย และวางแนวทางในการบำรุงรักษาอย่างตรงจุดเพื่อสุขภาพที่ดี

บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการโซลูชันในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำด้านการจัดการพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการใช้พลังงานของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านทีมงานวิศวกรมืออาชีพผู้ซึ่งเชี่ยวชาญทั้งด้านพลังงานและเทคโนโลยี โดยทีมงานของเราจะช่วยท่านในการวางระบบ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน ให้คำแนะนำ และประเมินผลการตรวจวัดและการใช้พลังงานแก่ท่านในทุกขั้นตอน ผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้องค์กรของท่านสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนทางพลังงาน ตลอดจนวางแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานที่จะเอื้อให้ธุรกิจของท่านเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เก็บข้อมูลพลังงานจากการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงด้วยอุปกรณ์และระบบที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์มาตรการและพฤติกรรมการใช้พลังงานในองค์กรแบบเจาะลึก เพื่อประเมินและรายงานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของธุรกิจอย่างละเอียด เพื่อนำไปสู่การให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

ให้คำปรึกษาด้านพลังงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความประหยัด

เสนอมาตรการการใช้พลังงานเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามความจำเป็น พร้อมทั้งให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบออนไลน์สำหรับบริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งบ้านปู เน็กซ์ รับประกันผลประหยัดที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำตามคำแนะนำ โดยมีรายงานสรุปและวิเคราะห์การใช้พลังงานขององค์กรให้ตลอดทั้งปี