โซลูชันฉลาดหมุนเวียน

โซลูชันฉลาดหมุนเวียน | บ้านปู เน็กซ์

โซลูชันฉลาดหมุนเวียนของบ้านปู เน็กซ์ คือดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจเชิงพาณิชย์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งของเหลือใช้ ตอบโจทย์การดำเนินงานภายใต้แนวคิด Circular Economy

ทำไมต้องโซลูชันฉลาดหมุนเวียน?

การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจได้มากขึ้นอีกด้วย

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP Sa-Ard) ให้บริการด้านการบริหารจัดการขยะผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับลูกค้าในธุรกิจเชิงพาณิชย์ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ออกแบบระบบการบริหารจัดการขยะที่จะช่วยเปลี่ยน “การทิ้งขยะ” เป็น “การจัดการขยะ” อย่างมีระบบและระเบียบ ตั้งแต่คัดแยกระหว่างขยะและวัสดุเหลือใช้เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนจะนำแต่ละส่วนไปดำเนินการอย่างเหมาะสมซึ่งเทคโนโลยีการจัดการขยะนี้ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรายงานการจัดเก็บ และติดตามผ่านแอปพลิเคชันได้ว่าขยะและวัสดุรีไซเคิลถูกจัดการอย่างไร สร้างประโยชน์และเกิดรายได้คืนกลับมาเท่าไหร่บ้าง

โซลูชันฉลาดหมุนเวียน จะช่วยให้ธุรกิจของท่าน บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ ทั้งยังสนับสนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพิ่มอัตราการรีไซเคิล ลดการฝังกลบขยะ ช่วยลดการก่อก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนช่วยสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลก