ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

บ้านปู เน็กซ์ มุ่งมั่นต่อยอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดสู่ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาเพื่อให้บริการระบบจัดเก็บพลังงานสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การใช้งานร่วมกับระบบโซลาร์เพื่อเป็นแหล่งสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply หรือ UPS) การใช้งานสำหรับระบบสมาร์ทกริด หรือ ไมโครกริด (Smart Grid, Microgrid) เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าไฟฟ้าด้วยการบริหารการใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak)

บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 47.68 ของบริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเมืองซูโจว (Suzhou) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สามารถรองรับแผนการผลิตได้ถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งสำหรับกลุ่มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย