แนะนำเพื่อน ติดตั้งโซลาร์รูฟกับบ้านปูฯ รับเงินสูงสุด 500,000 บาท

ร่วมสร้างโลกสีเขียวไปกับบ้านปูฯ เพียงแนะนำเพื่อนติดตั้งโซลาร์รูฟกับเรา
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่ามีผู้แนะนำครบจำนวน 20 เมกะวัตต์

วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 62

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย Referral program (“รายการฯ”) ของบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (“บริษัทฯ”) จะต้องสมัครเข้าร่วมรายการฯ ในฐานะผู้แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้แนะนำ”) โดยต้องให้ข้อมูลของ “ผู้แนะนำ” และผู้ที่จะแนะนำให้เป็นลูกค้าที่ติดตั้งโซลาร์รูฟ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ถูกแนะนำ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1. ผู้แนะนำสามารถสมัครเข้าร่วมรายการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62 (เวลา 23.59 น.) หรือจนกว่ามีผู้แนะนำครบจำนวน 20 เมกะวัตต์ 1.2. ผู้แนะนำสามารถสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 •  
  • ผ่าน Facebook Banpu Infinergy
  • ผ่าน line@ id: @banpuinfinergy
  • ผ่าน Website: www.banpuinfinergy.co.th

1.3. ผู้แนะนำจะต้องให้ข้อมูลกับบริษัทฯ ให้ครบถ้วน ดังนี้

1.3.1. ข้อมูลผู้แนะนำ

 •  
  •  
   • ชื่อ-นามสกุล
   • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
   • ที่อยู่อีเมล์

1.3.2. ข้อมูลผู้ถูกแนะนำ ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

 •  
  •  
   • ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
   • ประเภทธุรกิจ
   • ชื่อ-นามสกุล ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้ติดต่อได้
   • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ/หรือ ที่อยู่อีเมล์
   • สถานที่ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟ
   • ค่าใช้ไฟฟ้าโดยประมาณต่อเดือน
   • หนังสือยินยอมให้ถูกแนะนำ ซึ่งระบุว่าผู้ถูกแนะนำยินยอมให้ผู้แนะนำเข้าร่วมโครงการนี้ และมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถูกแนะนำ รวมถึงมีการระบุวันที่ของหนังสือยินยอม

1.4. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาการสมัครเข้าร่วมรายการฯ ของผู้แนะนำ

2. กรณีผู้แนะนำได้แนะนำผู้ถูกแนะนำและ พื้นที่ติดตั้งโซลาร์รูฟ ซ้ำกับผู้แนะนำรายอื่น หรือซ้ำกับที่บริษัทฯ ได้ติดต่อไว้ก่อนแล้ว บริษัทจะให้สิทธิกับผู้ที่ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนก่อนผู้แนะนำรายอื่น หรือผู้ที่ให้ข้อมูล ก่อนการติดต่อของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี โดยยึดจากวันที่ที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนในฐานข้อมูลของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถูกแนะนำ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสำรวจพื้นที่ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน บริษัทฯขอสงวนสิทธิพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากผู้แนะนำรายถัดไป

3. เงื่อนไขการได้รับเงินค่าแนะนำ

3.1. ผู้แนะนำจะต้องได้รับการยินยอมในการเสนอชื่อเข้าร่วมรายการฯ จากผู้ถูกแนะนำ

3.2. บริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอดังต่อไปนี้ ครบถ้วนจากผู้ถูกแนะนำภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ร้องขอ

 •  
  • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร อ.1 หรือ อ.6
  • ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน
  • แบบแปลนของหลังคา (Roof Plan/Roof Lay Out)
  • Electrical Single Line Diagram หรือ แปลนไฟฟ้า
  • Electric Load Profile (รูปแบบไฟล์ excel)
  • แบบโครงสร้างของหลังคา (Roof Structure)
  • รายการคำนวณโครงสร้างหลังคา (Roof Calculation)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาร้องขอให้ผู้แนะนำรวบรวมเอกสารจากผู้ถูกแนะนำให้กับบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วได้

3.3. ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ระบุในสัญญา อย่างน้อย 30 กิโลวัตต์ (Kw) ต่อ 1 โครงการ

3.4. ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด เช่น มีใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร อ.1 หรือ อ.6 และไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

3.5. หลังคาที่จะติดตั้งโซลาร์รูฟอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการติดตั้ง หากจำเป็นต้องปรับปรุงหลังคา ผู้ถูกแนะนำ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทั้งหมด

3.6. โครงการผ่านการพิจารณาติดตั้งตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และผู้ถูกแนะนำลงนามในสัญญาการติดตั้งภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 เท่านั้น

4.ผู้แนะนำรับรองว่าผู้แนะนำได้รับความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำในการเสนอชื่อและข้อมูลของผู้ถูกแนะนำให้เข้าโครงการ

5. จำนวนเงินค่าแนะนำขึ้นอยู่กับขนาดกำลังการติดตั้งโซลาร์รูฟของโครงการนั้นๆ ซึ่งบริษัทฯจะเป็นผู้ประเมินจากพื้นที่หน้างาน และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1. ค่าแนะนำคำนวณจากกำลังการติดตั้ง กิโลวัตต์ (Kw) ละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อโครงการ

5.2. ผู้แนะนำจะได้รับเงินค่าแนะนำเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงนามในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และผู้ถูกแนะนำและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

6. ผู้แนะนำที่ได้รับเงินค่าแนะนำมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ของมูลค่าของค่าแนะนำที่ได้รับ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายและรายชื่อผู้ได้รับค่าแนะนำ

8. คำตัดสินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.banpuinfinergy.co.th

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามหรือเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้แนะนำ

11. พนักงานบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ

12. บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ตกลงไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถูกแนะนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้แนะนำ ทั้งนี้ ข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ได้ทราบข้อมูลของผู้ถูกแนะนำก่อนที่ผู้แนะนำได้นำส่งข้อมูลให้ผู้แนะนำ

13.ให้บริการโดย บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105553146240 สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400